Follow

Wracamy po 2 godzinnej przerwie.
Tym razem powodem downtime'u była moja skleroza...
Zapomniałem opłacić serwera i go odłączyli. 🙄

· · Web · 1 · 0 · 1

@xaphanpl tak się właśnie rano zastanawiałem czemu mi nowych wpisów nie ładuje. Dobrze że już działa 👍

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!