@xaphanpl Na Makach fajnie się pracuje, ale niestety jestem graczem 🙃

Follow

@Madiator2011 No ja właśnie ostatnio jeśli gram to na Switchu, a Windows 10 zaczął mnie dość mocno irytować coraz większą ilością błędów. Kiedyś z Maków korzystałem i dobrze je wspominałem, więc wiele nie myśląc szybko zmieniłem platformę do pracy. 🙂

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!