Follow

Z racji walnięcia focha na Microsoft moja obecność przez ok 2 tygodnie będzie ograniczona do moderacji zgłoszeń.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!