Follow

@m4sk1n zmień może identyfikator instancji z 2.8.4-gab na 2.8.4-suckmytits. Większość ludzi lubi cycki, to wtedy powinni Cię kochać. 😂

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!