Follow

@m4sk1n zmień może identyfikator instancji z 2.8.4-gab na 2.8.4-suckmytits. Większość ludzi lubi cycki, to wtedy powinni Cię kochać. 😂

· · Web · 2 · 1 · 2

@xaphanpl Po prostu totallynotgab ale dzięki za radę

@xaphanpl

Daj -iwillsucktranswomanscockfordiversity

To gargon i tastytea cie polubia.

@m4sk1n

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!