Follow

Dziś w okolicy 23:00 robimy małą przerwę techniczną. :)
Sprzątanie kodu + aktualizacja do 2.9.2.
Kiedy wrócimy do życia to nikt nie wie. ;)

· · Web · 1 · 0 · 0

Żyjemy. :)
W razie napotkania błędu klasycznie proszę o informację. :)

@xaphanpl Działa, i całkiem fajny ten widok jednej kolumny 👍

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!