Follow

Nadszedł dzień sądny, a ja zamiast zalewu nazistów z gaba na globalu widzę tonę cipek z humblr'a...
Coś chyba nie pykło. 😂

@xaphanpl
1.co to gab? nowa insta z którą się integrujemy? nowy patch/wersja mstdn?
2.jak możesz widzieć tonę ci*** - nie masz zamazanego lub ciemnego tła i "treść wrażliwa" standardowo???

@barszczyk 1. Gab to portal który migrował na silnik Mastodona i dzięki temu dołączył do fediversum.
2. Post jest przepełniony sarkazmem. ;)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!