Follow

Ktoś chętny na instancję Pixelfed? :) (lub coś innego?)
Bo mamy trochę zasobów na serwerze do zagospodarowania. :)

@xaphanpl chętni się znajdą pewnie, pixelfedowi naprawdę brakuje mało (moim zdaniem), aby przygarnąć
trochę niezadowolonych użytkowników instagrama

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!