Follow

Przenosiny zakończone i wszystko powinno już działać. Jak by coś było nie tak to standardowo proszę o informację. :)
Lecimy w tej chwili na 32GB RAM i 4x2TB HDD ustawione w RAID5, więc powinno na trochę wystarczyć. :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!