Follow

Hej. Odzyskałem klawiaturę, za czym idzie można zrobić zaległe prace. :) W związku z tym dziś późnym wieczorem instancja będzie offline na ok 2 godzinki.

@pepemao Aktualizacja do 2.8.2, dodanie obsługi formatowania tekstu z innych instancji + migracja na mocniejszy serwer (będzie dodatkowo HDD, bo na aktualnym 120GB SSD się miejsce kończy).

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!