Follow

Zajmując głos w sprawie formatowania tekstu na Mastodonie:
Tak, będzie na 101010, tylko muszę odzyskać klawiaturę (pojechała na serwis gwarancyjny).

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!