Wracamy po ciut dłuższej przerwie niż planowana. (PostgreSQL przy aktualizacji z 9.6 na 11.2 wywinął mi numer).
Poszła aktualizacja Debiana z wersji 9 do 10.
Wszystko powinno działać poprawnie. Jeśli nie to proszę o informację. 🙂

Follow

No dobra, teraz sprzątając stare pakiety wywaliłem o jeden za dużo. 😅

@xaphanpl zajrzyj do kosza. chyba że używasz niszczarki .

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!