Follow

No to stuknął nam roczek! 🎂 🎉

@xaphanpl to już rok? Chyba nie jest najgorzej skoro instancja jeszcze się trzyma 😉👍

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!