Follow

Z kronik dziennikarskich: Jesteśmy już na liście HSTS, co oznacza że przeglądarki internetowe mają nakaz łączenia się z 101010 przez szyfrowane połączenie, więc jeśli z palca wklepiecie adres na http to przeglądarka zignoruje was i poleci na https. Google Chrome już ma nakaz wpisany w swoją bazę, na Firefoksie, Safari, Operze i Edge powinno zacząć działać na dniach.

@xaphanpl
Hurra, zaszyfrowani zabezpieczeni. Niech żyją trzydychy.pl

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!