Follow

Niedługo powinna się pojawić aktualizacja wbudowanego komunikatora XMPP i pytanie: czy komunikator powinien się automatycznie logować do sieci po otworzeniu strony, czy pozostawać uśpiony do czasu ręcznej aktywacji przez użytkownika?

@xaphanpl wydawało mi się że brak automatycznego logowania wynika z jakiegoś technicznego powodu, dla mnie to poważne niedociągnięcie pod względem UX…
może jak mi się będzie nudziło to przygotuję CSS pod ten komunikator aby się wpasował w UI mastodona, ok?

@m4sk1n aktualnie tak jest. Niedługo będzie migracja na Converse i będzie obejście problemu. :)
Pytam bo dla mnie również logiczne jest że powinien być logowany automatycznie, ale niektórzy mogą to widzieć jako naruszenie prywatności (widoczność że ktoś wszedł na stronę po statusie użytkownika).

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!