Follow

No to w ramach aktualizacji Mastodona poszedł dziś przegląd serwera. Ustawienia SSL (https) zostały załatane tak że nawet osoby w foliowych czapeczkach mogą czuć się bezpiecznie. 🙂
Dodatkowo w końcu odpaliłem IPv6.

· · Web · 2 · 0 · 2

@xaphanpl A u mojego dostawcy internetu jak nie było IPv6, tak dalej nie ma.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!