Follow

Już w tą niedzielę (13.01.2019) zbieramy na sprzęt dla najważniejszych na świecie, dlatego każdy toot w tym dniu z hashtagiem (bez polskiej litery) to przekazana przez nas złotówka na konto fundacji. Zagracie z nami? 🙂

· · Web · 2 · 2 · 0

@xaphanpl odważnie, może przecież pojawić się np. bot wysyłający miliony takich tootów :D

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!