Kozackie. Ciekawe czy nie bolą oczy od intensywnych kolorów po np 3h siedzenia

Follow

@barszczyk Jeśli światło za monitorami jest delikatne, a z monitorów jest ściągnięta janość i kontrast to może być ok. 🙂 Ale fakt, faktem że większy w tym efekt wow niż użyteczność.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!