Follow

Po prawej stronie strony schowana niespodzianka. 🙂
Komunikator XMPP wbudowany w interfejs 101010. :)

· · Web · 4 · 0 · 4

@xaphanpl
A to super, nie wymaga dodatkowych wtyczek do FF?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!