Follow

No to jesteśmy w końcu po migracji. :)
Zajęło to trochę dłużej niż myślałem, ale wszystko już działa (oprócz XMPP który i tak działał jak by nie mógł).

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!