Follow

Witam platformę społecznościową Mastodon 101010.pl 👍

· · Web · 6 · 3 · 9

@wwrsj Serdecznie witamy w naszych skromnych progach. Szczęść Boże!

@siloam Szczęść Boże, dzięki za odwalenie za mnie całej pracy poszukiwawczej. Nie miałem czasu przedzierać się i szukać open sourcowej, najbardziej niezależnej aplikacji. Siloam zrobił to za mnie. Dzięki za zaoszczędzenie mi mnóstwa czasu!

@wwrsj Miło widzieć! A i gratka nielada, na pewno pojawi się sporo pytań i kwestii do porozmawiania.

@wwrsj Szczęść Bożę. Mam nadzieję że ksiądz będzie się udzielał na mastodonie często :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!