@piotr_losy nie, nie śledzę co dzieje się na świecie w związku z tym orzeczeniem - być może jest za wcześnie? kto to wie...

@piotr_losy Przepraszam, z 2012 - odruchowo 21 wpisałem ;)

@piotr_losy To jest z 2021 roku. Faktycznie jakoś było o tym na TT "głośno" jakiś czas temu natomiast nie wydaje się, żeby "władcy" świata teraz powoływali się na to i uważali każdego zaszprycowanego za swoją własność albo kogoś, komu żadne przywileje i prawa się nie należą.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!