Czytał ktoś "Baśń o Wężowym Sercu" Raka i chciałby pogadać o tej książce? Wrocławskie Spotkania z Fantastyką się spotykają w środę o 19:00.

WSF to luźna i kameralna grupa osób, które raz na jakieś 2 miesiące spotykają się pogadać o wybranej książce z zakresu fantastyki ("kameralna" znaczy, że pewnie przyjdzie jakieś 5 osób). Na początku byli to ludzie z Wrocławia i okolic, ale w tej chwili, skoro i tak spotykamy się zdalnie, to równie dobrze "W" może oznaczać "Wszechświatowe".

Spotkanie odbędzie się na Google Meet, link pojawi się na fejsbuku: facebook.com/events/1216342272, mogę wrzucić też tu jak już będzie i będzie ktoś chętny

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!