Wiedziałem, nawet felieton Dukaja czyta się jak dobrą powieść.

Ktoś swoją drogą wie co u niego? W sensie twórczości? Jest gdziekolwiek jakiś feed newsów od Dukaja? Jakieś social media, RSS, coś?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!