Na razie przesłuchałem odcinek o "Ciężkim Metalu" i dobre to jest (btw wychodzi na to, że nie zrozumiałem tego opowiadania jak je czytałem)

feeds.buzzsprout.com/1722229.r

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!