Biskupi boją się, że home office zagnieździ się w kościele i po pandemii koronawirusa będziemy mieli wirtualne duszpasterstwo.
Biskupi obawiają się, że po pandemii ludzie nie wrócą do kościołów [ROZMOWA]

@polska Na miejscu Kościoła (i rządu) zacząłbym już sobie układać plan na wypadek gdyby nie było żadnego "po pandemii".

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!