Recenzja apofatyczna. Czyli o tym, czym książka nie jest. Otóż nie jest miejscem, w którym należy szukać (względnie) świeżych opowiadań o tematyce ekologicznej. Ale z rozpędu i tak się rozpisałem.

wordsmith.social/ekofikcje/zod

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!