Czyżby Bacigalupi raz napisał coś optymistycznego?

Pojawiła się nowa, darmowa antologia opowiadań SF (i nie tylko) od Center for Science and Imagination na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie.
O energii słonecznej - wygląda na to, że kontyunuują temat zaczęty przez "Weight of Light"

csi.asu.edu/books/cities-of-li

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!