FTW! Solarpunkowe opowiadanie zostało nominowane (na "długiej liście") do nagrody BSFA. Nie czytałem go, nie mogę się wypowiadać o jego jakości, ale Andrew Dana Hudson wydaje się być jednym z ciekawszych pisarzy w ramach tego nurtu.
thejaymo.net/2021/01/18/in-the

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!