Follow

Z serii: czy wiesz że...
strona 4F do działania potrzebuje aż 35 ciastek w tym jedno dla YouTube'a, które wygaśnie za jedyne 5938 dni czyli dokładnie 6 stycznia 2038 roku? 🤷‍♂️ BTW ten szary przycisk jest aktywny, taki mają po prostu sposób do zachęcenia klientów do akceptacji wszystkich 266 ciastek.
FYI @midline

· · Web · 2 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!