Follow

Od kiedy odkryłem github.com/zevv/bucklespring pisanie na klawiaturze stało się znacznie przyjemniejsze :-) Polecam, pakiet buckle jest dostępny w większości dystrybucji.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!