Follow

Fajne do szybkiego kolaborowania nad dokumentami w Nie trzeba nawet zakładać żadnego konta.
hackmd.io/

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!