Follow

Ciekawie jest dożyć czasów, kiedy wielki billboard na mieście jest w całości po angielsku a w dodatku kierowany wyłącznie do programistów.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!