Follow

Dzisiaj mój fizjoterapeuta zaczął zdanie od "zgodnie z evidence based medicine..." - i zrobiło mi się przyjemnie w głowie ❤️ Science, mothafucka!

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!