Follow

Niebezpiecznik - tematu TVP Info c.d.:
"Czy można zjechać niżej? Można! TVP info poprawiło kod przewijający przeprosiny. Teraz nie widać nawet ostatniego zdania przeprosin -- całość się chowa po załadowaniu strony."

· · Web · 1 · 1 · 4

@teetotaller Technologia w służbie Wielkiej Polski Niepodległej! :putin_smug:

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!