@szymondebinski Zależy od oczekiwań. Mnie tam się tutaj podoba i odkąd usunąłem FB to jest to moje jedyne social medium. Co prawda dostępu do informacji za dużo tutaj nie mam interesujących, ale i tak :)

Follow

@robert_wolniak na twiterze rok zajęło mi poszukiwanie sensownych ludzi.

· · Web · 1 · 0 · 0

@szymondebinski Aaaa. To nie - tutaj można szybciej :D ...chyba.

Tak czy siak: rozejrzyj się, pozwiedzaj odmęty Fediversum i sam oceń czy warto :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!