Follow

@kmic
Więc byłoby hańbą, gdyby powody do tej pory przedstawione doprowadziły do mojej emigracji.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!