Follow

To właśnie dlatego komusze totalniactwo tak panicznie boi się prywatnej edukacji. Wówczas każdy stworzyłby taką szkołę, jaką chce, i okazałoby się, które są lepsze.

· · Web · 2 · 0 · 0

@szymek czo? XD ogłady młody człowieku, i wyobraźni trochę więcej - nie. nie dlatego i nikt się nie boi.
"komusze totalnictwo" 😂 😂 fajnie, że jesteś nowy, witamy! więcej zabawy dla mnie (z tego co widzę)

@pepemao OK, czekam na wypowiedź, która wniesie jakąś treść.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!