Follow

Skoro mogą zakazać wam posiadania broni, bo "może się coś stać", to teraz będą ograniczać wam dostęp do samochodów. Ta sama logika.

· · Web · 1 · 0 · 0

@szymek Patrząc na wchodzące w 2022 unioregulacje, to się w sumie powoli dzieje.

@szymek @mkljczk typ wjechał 160km/h w matkę z dzieckiem, bo dostał samochód od starego, chyba jeszcze głupszego niż ten gówniarz. A Ty pie***isz o tym, że zakażą nam teraz samochodów? XDD Ty się z ujem na łby zamieniłeś? wszystko ok?

@pepemao @szymek Uważam że post miałby więcej sensu bez screenshota tego postu z fb

@mkljczk @pepemao Ależ to JEST screen posta z FB. Im się kliknąć nie chce w zdj.
A komentarz jest realny, Unia jak najbardziej dąży do kontroli nad pojazdami, tak jak Chiny.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!