no elo powróciłem, ale nie mogę wrócić do swojej poprzedniej nazwy @xaphanpl :(

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!