Ja się chciałem grzecznie zapytać gdzie są moje pieniądze za 101010? 😂
A tak serio, to jak by ktoś się zastanawiał, to my się nie zamykamy i dalej trwamy przy misji tworzenia maksymalnie otwartej dla wszystkich przestrzeni do dyskusji.

@xaphanpl Nie no, jeśli pieniądze to najpierw metodą najlepszych forów *wolnościowych musisz otworzyć usługę escrow. Jak zbierze się odpowiednia liczba wpłat, informujesz o włamaniu... i zbierasz na analizę powłamaniową i ponowne uruchomienie serwera. Aaa... to nie było PW? :D

@seachdamh
@xaphanpl
Musicie działać jak KOD, Margot i inne SK. Kasy natrzepac i po chwili zniknąć ewentualnie sklep założyć z jedynie slusznymi piorunami ;)
Heh...

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!