@sp6ina
Jest wiecej obczaj wombo.ai i faceapp chyba tak sie ta druga apka nazywa. To pierwsze urywa dupe. Zaraz ci pokaze dwa wideo tam zrobione z pojedynczych zdjec.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!