Admin odżywa, strona pada. :) Którejś z najbliższych nocy instancja padnie, ale bez obaw, nikt nas nie zamyka. :) Aktualizacja + podniesienie parametrów maszyny.

@xaphanpl
No i gitara. Mam nadzieje ze najgorsze za Tobą i juz będzie tylko lepiej. No i że coraz częściej będziesz się udzielał i unowocześniał instancje :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!