@xaphanpl Jesteśmy aktualni ale jedynie coś pole "Szukaj" zgłasza błąd internal 500 . Czy tylko u mnie tak?

@xaphanpl @sebsk @sp6ina Ja dalej obserwuję ten problem. Jest jakiś przewidywany czas naprawy?

Follow

@albeert @xaphanpl @sebsk niestety problem cały czas wystepuje i nie da się wyszukać kogoś z innej instacji.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!