Follow

@midline Czy macie zamiar pojawicie się jeszcze kiedyś na lbry (odysee.com)? 😅

· · Web · 1 · 0 · 0

@sok_mandarynkowy Zajrzeliśmy na lbry, ale nie sprawiają wrażenia otwartej i dostępnej platformy. Wymagają odpowiedniej liczby subów na YouTube 😕

@midline O, akurat o tej minimalnej liczby subów to nie wiedziałem. Ale z drugiej strony to jest tylko i wyłącznie jakiś dodatek do samego protokołu lbry i jego blockchain, który miał ułatwić twórcą wrzucenie materiałów z yt i nie jest jego integralną częścią. :D
Natomiast nie widzę czemu lbry nie miałoby spełniać kryteriów otwartości i dostępności. :P

btw. może kiedyś zrobicie jakiś podcast z tematyką alternatyw do YouTube i omówieniem aspektów polityki prywatności z punktu widzenia twórcy i widza.

@sok_mandarynkowy Tak wrzucamy na listę, w sumie to byłby ciekawy odcinek o dostępnych alternatywach dla YouTube'a :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!