@midline Czy macie zamiar pojawicie się jeszcze kiedyś na lbry (odysee.com)? 😅

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!