Dzień dobry wszystkim! Jestem tu nowy ;) Mam nadzieję na ciekawsze dyskusje niż na "twitterach" i "facebookach".

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!