Jak przestane się odzywać to ten tego. 😉
Przyszła kolej na mnie, ale muszę przyznać że poszło ekspresem: wtorek rejestracja, a środa szczepienie.

@xaphanpl Spokojnie, Bill Gates się rozwodzi z żoną. Zagłada świata odwołana.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!