#Polska #polska #lang_pl #COVID #GNU
Czy muszę korzystać z szczepionki od Gatesa? Według mnie odbiera to moją wolność. Chciałbym sam wstrzyknąć sobie szczepionkę GNU zmodyfikowaną na moje potrzeby.

@smigol @siloam Samo RNA jest open source, natomiast w szczepionce jest wiele innych elementów, które pozwalają te RNA zachować w stabilnej formie i to już nie jest ogólnodostępne. Poczytaj podlinkowany artykuł, tam wszystko jest.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!