czas tego koronawirusa jest dla mnie najbardziej produktywnym i szczęśliwym czasem jaki kiedykolwiek miałem

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!