Follow

Nie wiem na ile ranking IQAir jest wiarygodny ale niemniej warto chyba pochwalić, bo w końcu Polska w środę dobiła do światowej czołówki - z Wrocławiem na 2 miejscu i Poznaniem na piątym miejscu w ogólno światowym rankingu miast! (to, że chodzi o te z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem to insza inszość).

Laureatom gratulujemy miejsca na podium i (nie) życzymy kolejnych sukcesów. A sobie - powrotu do palenia petów, w końcu oddychanie przez filtr może się okazać zdrowsze od mieszkania w tym miejscu :D 😂

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!